Villkor

Allmänna villkor för försäljning och leverans av ACTRONICS

1. Tillämplighet

1.1 Dessa villkor gäller alla erbjudanden, kontrakt (för försäljning/köp och utförandet av arbete, som montering, underhåll och/eller reparation/återtillverkning) och leveranser av ACTRONICS A.S. med dess säte i Prästängsvägen 36, 45233, Strömstad, Sverige, registrerad hos handelskammaren under numret 556858-8155, hädanefter kallad ''ACTRONICS'', inklusive när tredje parter måste vara involverad i genomförandet av detta.

1.2 Varje avvikelse från dessa allmänna villkor är endast giltig om de uttryckligen har överenskommits skriftligen.

1.3 Tillämpligheten av varje allmänna villkor, hur den än benämns av kunden avslås uttryckligen.

1.4 Om en eller flera av bestämmelserna i dessa allmänna villkor är ogiltiga eller upphävs, kvarstår övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor i full effekt. ACTRONICS och kunden kommer i sådant fall ingå samråd för att samtycka till nya bestämmelser som ska ersätta de ogiltiga eller annullerade bestämmelserna, varigenom om och i så stor utsträckning som möjligt de mål och uppfattning av den ursprungliga bestämmelsen kommer att tas i beaktning.

2. Bestämmelser

2.1 I de allmänna villkoren innebär '"skriftligt/i skrift': med brev, via e-post eller någon annan form av kommunikation som kan betraktas som likvärdigt därtill med hänvisning till den senaste tekniken och allmänt accepterade synpunkter.

2.2 I dessa allmänna villkor innebär ''varor'': alla produkter som ska säljas, tjänster som ska tillhandahållas, service och aktiviteter för återtillverkning som ska utföras, och delar och annat material som ska levereras av ACTRONICS.

3. Erbjudanden/kontrakt

3.1 Alla erbjudanden från ACTRONICS är utan åtaganden och ACTRONICS reserverar sig explicit rätten att ändra priserna, och särskilt om sådant är nödvändigt på grundval av (lagstadgade) föreskrifter. När en faktura skapas, debiteras det pris som då är aktuellt.

3.2 Ett kontrakt kommer endast att göras genom ett erbjudande (uppdrag) och godkännandet av detta kontrakt. ACTRONICS har rätten att omedelbart dra tillbaka ett erbjudande efter mottagandet av godkännandet.

3.3 ACTRONICS är berättigat att neka uppdrag eller att göra utförandet av uppdragen med förbehållna särskilda villkor, om inte annat explicit anges.

3.4 Offerter, erbjudanden och/eller rabatter gäller inte automatiskt för framtida uppdrag.

4. Priser

4.1 Alla prisspecifikationer är endast vägledande.

4.2 De angivna priserna för de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna är i SEK exklusive moms, fraktkostnader, betalningar i förhand och eventuella skatter och/eller andra avgifter, om inte annat anges eller skriftligen överenskommits.

4.3 Om inte annat föreskrivs, är alla angivna priser baserade på leverans INCOTERMS 2010 fritt säljarens lager, ACTRONICS BV in Almelo, Nederländerna.

4.4 Prisändringar som ett resultat av t.ex. förändringar i lagstiftning, skatter, punktskatter, fabriks- och/eller importpriser och/eller växelkurser kan föras över till det överenskomna priset vid vilken tidpunkt som helst.

4.5 ACTRONICS har rätt att öka ett överenskommet pris eller avgift om under kontraktets utförande visar sig att den överenskomna eller förväntade kvantiteten arbete/kostnader är/riskerar att överskridas med mer än 20 %. Detta gäller i händelse av parters misslyckande att korrekt uppskatta priset, utan att detta kan hänföras till ACTRONICS, och det kan inte rimligen krävas av ACTRONICS att utföra arbetet för den överenskomna betalningen.

5 Betalningar

5.1 Om inte parterna explicit har kommit överens om annat skriftligt, ska betalningen av det totala överenskomna priset göras av kunden utan avräkning, före leverans. Leverans omfattar utförande av arbete och eller tillhandahållande av tjänster.

5.2 Om betalning inte sker kontant, ska betalning under alla omständigheter ske inom trettio (30) dagar efter fakturadatumet, på ett bankkonto specificerat av ACTRONICS i fakturans valuta, utan någon rabatt eller krav på avräkning. Invändningar mot fakturans belopp ändrar inte betalningsskyldigheten.

5.3 Om en faktura inte har betalats i sin helhet efter utgången av tiden enligt punkt 2, är ACTRONICS berättigat att ta ut den lagstadgade kommersiella räntan (Artikel 6: 199a Nederländsk civillag) och kunden kommer efter att en betalningspåminnelse skickats av ACTRONICS, vara skyldig kostnaderna för att ha tagit till rättslig och utomrättslig inkasso och/eller verkställighetsåtgärder (inklusive kostnaderna för eventuella konkursförfaranden) med ett minimum av 5.000,00 SEK.

5.4 Om kunden ställer in någon betalning, är ACTRONICS berättigat, utan ytterligare meddelande om betalningsinställelse eller rättsligt ingripande, att avbryta utförandet av de relevanta kontrakten helt eller delvis tills betalningen har gjorts eller lämplig säkerhet har givits således, eller att helt eller delvis säga upp de relevanta avtalen, oavsett om det är i kombination med ersättningskrav.

5.5 Vid likvidation, konkurs, konfiskation eller betalningsanstånd för betalning av kunden, kommer ACTRONICS fordringar på kunden omedelbart att förfalla till betalning.

5.6 För alla online betalningar använder ACTRONICS betaltjänsten från Adyen.

5.7 Vid betalning med kreditkort eller betalkort kan kunden använda våra säkrade betalningsportaler.

6. Leverans

6.1 Kunden är föremål för inköpsskyldighet, om inte ACTRONICS har något rimligt intresse i detta avseende.

6.2 Risken i de sålda varorna passerar vid den tidpunkt då varorna är klara för leverans eller leverans.

6.3 Transport av produkter från och till kunden ligger helt på kundens bekostnad och risk.

6.4 Leveransdatum bestäms av ACTRONICS i samråd och är som bäst uppskattningar. Tiden ska aldrig anses vara kärnan när det gäller leveransdatum. Leveranstiden börjar med den verbala och/eller skriftliga orderbekräftelsen.

6.5 Om det visar sig att leverans av varor som säljs till kunden och/eller att utföra de aktiviteter som belastas ACTRONICS, förbehåller sig ACTRONICS rätten att lagra varorna som ska levereras och/eller som har förvärvats för utförandet av arbetet på kundens bekostnad.

6.6 Om efter leverans av varor och/eller efter utförandet av arbete belastad ACTRONICS och meddelande till kunden av relevanta varor (erbjuden för återtillverkning eller reparation) inte har hämtats inom sju (7) dagar efter det senare datumet, är ACTRONICS berättigat att debitera lagringsavgifter i enlighet med ACTRONICS eller lokalt tillämplig avgift. För en period av trettio (30) dagar efter utgången av denna tid, är ACTRONICS berättigat att leverera varorna till tredje part eller att kassera dem. Det föregående påverkar inte kundens skyldighet att betala det överenskomna priset.

6.7 I händelse av sen leverans, är ACTRONICS inte ansvarig för förlust som kunden lidit på grund av försenad leverans, såvida inte kunden har skriftligt meddelat ACTRONICS om anmärkning, varigenom kunden måste ge ACTRONICS en löptid på minst tio (10) arbetsdagar för att uppfylla sina skyldigheter.

6.8 I händelse av förlust eller misslyckande av leverans, är ACTRONICS endast ansvarig för ett maximalt belopp av fakturabeloppet för ACTRONICS i förhållande till den leveransen.

6.9 Ersatta material eller varor kommer endast att ställas till förfogande för kunden om sådant har explicit överenskommits skriftligt i uppdraget för återtillverkning/reparation. I det andra fallet, blir dessa varor/material ACTRONICS egendom, utan att kunden kan hävda några krav på kompensation i detta avseende.

7. Returnera delar

7.1 Alla (ersättnings) lagerprodukter levereras av ACTRONICS på basis av utbyte som standard, om inget annat avtalats.

7.2 Bytesdelar säljs endast på grundval av att den gamla produkten returneras. Den gamla delen måste vara av samma fabrikat, byggnadstyp och sammansättning och får inte vara bruten, söndersliten, svetsad eller på något annat sätt skadad eller ofullständig. Det måste vara möjligt att åter tillverka de vitala delarna på ett normalt sätt. Om de levererade varorna inte räcker till, debiteras de högre kostnaderna kunden och det kommer att bli en retrospektiv avräkning.

7.3 På fakturan debiteras ett belopp per såld produkt som depositionsavgift för produkten som ska bytas ut. Denna depositionsavgift återbetalas och belastas kundens konto om utbytesprodukten tas emot inom fyra (4) veckor i sin helhet, tillsammans med den ursprungliga fakturan och returformuläret.

7.4 Om efter fyra (4) veckor returprodukten inte har mottagits av ACTRONICS i enlighet med kraven i punkt 2 i denna artikel, är ACTRONICS är inte längre skyldig att återbetala depositionsavgiften till kunden.

7.5 Alla delar ska returneras i originalförpackningen för den nyligen mottagna delen och ska skickas tillsammans med ACTRONICS returformulär. Så snart den gamla delen är har ersatt, betalas depositionsavgiften inom fjorton (14) dagar.

7.6 De utbytesvaror som ACTRONICS säljer till kunden packas på ett standardiserat sätt. Där det är relevant, kommer förpackning att användas för vilken en depositionsavgift ska betalas. Sådan förpackning görs alltid tillgänglig för kunden på basis av ett lån för användning. Förpackningen förblir ACTRONICS egendom. Kunden måste returnera förpackningen till ACTRONICS i gott skick och i dess helhet.

7.7 Om kunden inte har returnerat förpackningsmaterialet inom fyra (4) veckor efter köpet av den utbytta produkten, är ACTRONICS inte längre skyldig att returnera depositionsavgiften som debiterats kunden för förpackningen. Detta påverkar inte kundens skyldighet att returnera förpackningen.

8. Garanti

8.1 ACTRONICS ger en garantitid på 2 år på alla åter tillverkade produkter som utförts om inte annat avtalats före försäljning. ACTRONICS ger en garantitid på 1 på alla massluftflödesmätare för återtillverkning. Den ursprungliga inköpsfakturan fungerar som bevis för garantin i detta avseende. Monterings- och demonteringskostnader omfattas inte av garantin.

8.2 Ett anspråk kan endast göras under garantin om det överenskomna priset har betalats i sin helhet.

8.3 Vid leverans är kunden skyldig att inspektera om varorna motsvarar kontraktet. Om så inte är fallet, ska ACTRONICS meddelas skriftligen och med motiveringar så snart som möjligt och under alla omständigheter inom sju (7) dagar efter leveransen, eller efter det att ett meddelande var rimligt möjligt. Vid avsaknad av sådant meddelande, anses varorna vara i överensstämmelse med kontraktet och aktiviteterna bedöms ha genomförts i överensstämmelse med avtalet.

8.4 Ett meddelande som avses i punkt 3 i denna artikel kommer inte att upphäva kundens betalningsskyldighet.

8.5 Kunden måste göra det möjligt för ACTRONICS att undersöka klagomålet och tillhandahålla ACTRONICS med all relevant information därmed. Om returleverans av varan är nödvändig i detta avseende, kommer sådan att ske på kundens bekostnad, om inte klagomålet senare visar sig vara giltigt. Kunden belastas alltid för transportrisken.

8.6 För att du ska kunna göra anspråk enligt garantin, måste garantiförseglingen vara obruten. Om en eller flera garantiförseglingar är brutna, upphör rätten att göra anspråk enligt garantin.

8.7 Produkter som presenteras under garantin måste levereras ordentligt förpackade, åtminstone med skydd i lådan. Underlåtenhet att göra det leder till att garantianspråket inte kommer att beaktas.

8.8 Om det har påvisats att produkterna inte motsvarar kontraktets innehåll, har ACTRONICS valet att ersätta de relevanta produkterna, som måste returneras, med nya produkter, eller att återbetala fakturavärdet, eller ett reducerat fakturavärde beroende på hur länge produkten använts. Kunden måste ge ACTRONICS en tid på minst tio (10) arbetsdagar för att fullgöra sina skyldigheter.

8.9 Kostnaderna för reparation, rättelse, byten och utförande av behandling igen belastas ACTRONICS upp till högst det belopp som faktureras av ACTRONICS under hela garantiperioden.

8.10 Anspråk enligt garantin ogiltigförklaras om tredje man har utfört verksamhet utan föregående kännedom eller samtycke från ACTRONICS som är kopplade till de aktiviteter som ACTRONICS utför för vilket anspråk görs på garantin.

8.11 Leverans av nya varor vid återtillverkning, och därmed inte vid leverans av begagnade varor vid återtillverkning, omfattas av en garanti i den utsträckning en garanti tillhandahålls av tillverkaren. Delar som ACTRONICS förvärvar från tredje part eller aktiviteter som utförs av tredje part under dess anvisningar, täcks inte av någon annan garanti än den som ACTRONICS har erhållit av den tredje parten.

8.12 Garantin kommer endast att lämnas till kunden, och gäller således inte explicit för juridiska efterträdare. Den ursprungliga garantitiden kommer inte att förlängas i händelse vid utbyte av varor.

8.13 Garantin sträcker sig inte till att omfatta förlustkompensation för personer och/eller varor - oavsett om tredje parter - till följd av att varor eller delar därav har söndrats eller blivit defekta eller kompensering för eventuellt ytterligare kostnader som kan uppstå för kunden som ett resultat av detta.

9. Egendomsförbehåll

9.1 Alla varor som säljs och levereras (inklusive delar och material som används på kundens vägnar) förblir ACTRONICS egendom så länge som kunden inte har betalat allt han är skyldigt enligt köpeavtalet i sin helhet och sålunda tills alla krav från ACTRONICS till dess att kunden har betalat, inklusive betalning för det överenskomna priset, eventuella kompensations-, ränte- och indrivningskostnader. Om ACTRONICS inom sammanhanget för försäljningen har utfört arbete för kundens räkning som ska betalas av kunden, gäller Egendomsförbehåll tills kunden har betalat den totala fordran.

9.2 Kunden har inte rätt att pantsätta de varor som omfattas av egendomsförbehåll, eller skuldsätta sådant på något annat sätt; bevilja en pant på sådana varor som kommer att anses vara betalningsinställning hos kunden.

9.3 Om tredje part beslagtar varorna som är föremål för egendomsförbehåll eller önskar bevilja rättigheter eller därmed göra anspråk på rättigheter, är kunden skyldig att informera ACTRONICS om detta så fort som rimligen kan förväntas.

9.4 I händelse att ACTRONICS önskar utöva de rättigheter till egendom som anges i denna artikel, ger kunden ovillkorligt och oåterkalleligt samtycke till ACTRONICS eller tredje parter som ACTRONICS har utsetts för att komma åt alla de platser där ACTRONICS varor finns och att hämta hem de nämnda varorna.

9.5 I händelse av reparation/aktiviteter för återtillverkning, kan ACTRONICS utöva rätten att behålla varorna om och så länge som:

 • kunden betalar inte kostnaderna för de aktiviteter som är relaterade till varorna eller betalar inte dessa kostnader till fullo;
 • kunden betalar inte kostnaderna för tidigare aktiviteter som utförs av ACTRONICS avseende samma varor eller betalar inte nämnda kostnader till fullo;
 • kunden betalar inte andra fordringar (inklusive kompensation för förlust, ränta och kostnader) som följer av avtalsförhållandet till ACTRONICS eller betalar inte sådana till fullo.

10. Ansvar

10.1 ACTRONICS accepterar inget ansvar för handlingar och/eller försummelser av ACTRONICS, dess personalmedlemmar och/eller tredje parter som är anlitade av företaget, under eller utanför arbetstiden, såvida avsikt, uppsåtlig förseelse eller grov oaktsamhet förelåg.

10.2 För förlust från eller i samband med leveranser för vilka ACTRONICS kan hållas juridiskt ansvarig, så länge som bestämmelser i föreskriven lag inte medför något annat, ska ACTRONICS ansvar inte överstiga fakturabeloppet.

10.3 Förlust, i den utsträckning det består av förlorad vinst eller minskad avkastning och all annan indirekt förlust eller följdförlust, som förlust vid handel, extra kostnader för transport vid byte eller eventuell kompensering eller påföljd som kunden är skyldig tredje part, är under inga omständigheter berättigade till kompensation, såvida inte motsatsen anges i bestämmelser i föreskriven lag.

10.4 ACTRONICS ska tillhandahållas med allt önskat samarbete vid undersökning av orsaken, arten och omfattningen av den förlust för vilken kompensering begärs, varvid underlåtenhet att följa är föremål för förlust av rätten till kompensation.

10.5 Den avtalsslutande parten ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller begränsa förlusten.

10.6 Den avtalsslutande parten måste informera ACTRONICS senast inom tre (3) månader efter att han blivit bekant med eller kunde ha blivit bekant med förlusten som han lidit, av sådan förlust skriftligen och måste ange skälen därför.

10.7 ACTRONICS är inte ansvarig och kunden kan inte basera några krav på någon garanti som kan gälla om förlusten uppstått:

 • på grund av oförfaren användning och/eller användning som är i motsatt syfte för användning av varorna och/eller instruktionerna, råd, bruksanvisningar etc. som ges av eller på uppdrag av ACTRONICS;
 • på grund av oförfaren lagring eller underhåll av varorna;
 • på grund av fel eller ofullständighet i informationen som tillhandahålls till ACTRONICS av eller på uppdrag av kunden;
 • på grund av fel eller ofullständighet i instruktionerna från eller på kundens vägnar;e. som ett resultat av kundenens val som avviker från vad ACTRONICS rått och/eller vad som är vanligt;
 • eftersom reparationer eller annat arbete eller behandling har utförts på varorna av eller på kundens vägnar, utan ACTRONICS uttryckliga godkännande på förhand.

10.8 I de fall som angetts i föregående stycke, är kunden fullt ansvarig för all förlust som härrör från dem och explicit håller ACTRONICS skadefri mot alla anspråk från tredje part för kompensering av denna förlust.

10.9 Kunden måste använda den levererade produkten i enlighet med arten och användningen, och i enlighet med alla lagstadgade användningsanvisningar och användningsföreskrifter, råd och instruktioner som föreskrivs av ACTRONICS. Montering och demontering av varorna får endast utföras av professionella, behöriga personer.

10.10 Om kunden inte använder den levererade produkten i enlighet med bestämmelserna i stycke 9 i denna artikel, och kunden håller ACTRONICS ansvarig för förlust som uppkommit i samband med användningen av den levererade produkten, måste kunden bevisa att förlusten är ett resultat av en defekt i produkten som levererats av ACTRONICS och inte av användningen i enlighet med stycke 10.9 i denna artikel.

11. Force majeure

11.1 Om ACTRONICS misslyckas helt eller delvis i fullgörandet av sina skyldigheter gentemot kunden, kan sådant misslyckande inte hållas mot ACTRONICS om avtalets utförande är svårt eller omöjligt för ACTRONICS av en omständighet - förutsebar eller på annat vis - som ligger utanför ACTRONICS kontroll, såsom men inte begränsat till: - Underlåtenhet hos leverantörer/transportörer; - krig, upplopp eller liknande situationer; - sabotage, bojkott, strejk eller besittningstagande; - maskinskador; - stöld från förrådsrummen; - störningar i affärsverksamheten; - regerings åtgärder; - dåligt väder; - blixtnedslag; - brand.

11.2 Om en situation uppstår som avses i stycke 1 i denna artikel, så länge lagen tillåter sådan, är ACTRONICS inte ansvarig för eventuella förluster som härrör från kunden, och ACTRONICS kan vid eget val avbryta utförandet av sina skyldigheter eller annullera avtalet utan rättslig inblandning helt eller delvis utan att vara skyldig att betala någon kompensation.

12. Personuppgifter

12.1 I enlighet med den nederländska lagen om skydd av personuppgifter (GDRP) kommer den personliga informationen från kunden/klienten som tillhandahålls till ACTRONICS att användas för:

 • beställning och färdigställande av tjänster;
 • Kreditinformation, bekämpning av bedrägerier och uteblivna betalningar;
 • fakturering;
 • hantering av information lämnad av beställaren/entreprenören i syfte att uppfylla garantiåtaganden;
 • handläggning av frågor från kund/beställare;
 • bedrägeribekämpning;
 • marknadsundersökning;
 • hantering av uppgifter relaterade till kund/klient;
 • (direkta) marknadsföringsändamål, användning av cookies;
 • att göra nya erbjudanden till kunden/klienten;
 • vidareutveckling och optimering av ACTRONICS tjänster;

12.2 Dessutom kan personuppgifterna göras tillgängliga för tredje part, till exempel i samband med direktreklamaktiviteter eller visning av dem på ACTRONICS Service Partners hemsida på ACTRONICS webbplats. Alla invändningar som kunden/klienten ställer skriftligen till ACTRONICS med avseende på direktreklam kommer att respekteras.

13. Diverse

13.1 ACTRONICS kan aldrig garantera 100 % försäkran om en korrekt diagnos av problemet med reparation/återtillverkning av en produkt. Inte alla problem kommer att upprepas under den tid som ACTRONICS undersöker problemet. Inte heller alla yttre påverkan som vibrationer och väderförhållanden kan simuleras.

13.2 Om en produkt erbjuds för återtillverkning/reparation och efter att omfattande diagnos inget fel eller fel har noterats, kommer ACTRONICS debitera kunden 700 SEK för test- och administrationskostnader. Även här är en garanti på 100% inte möjlig (se 13.1).

13.3 Om en produkt erbjuds för återtillverkning/reparation och ligger inte inom ACTRONICS produktsortiment, om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen i förväg, kommer den att returneras utan ytterligare diagnos och utan testning och avsändaren debiteras 300 SEK som en hanteringsavgift.

14. Annulleringar

14.1 Annullering av kunden är endast möjlig i den mån ACTRONICS godkänner sådan.

14.2 I händelse av en annullering ska fraktkostnaderna belastas kunden, samt en avgift för administrativa kostnader på 10 % av inköpsbeloppet eller minst 300 SEK.

15. Ursprungligt språk

15.1 Även om dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor visas på ett annat språk än nederländska, kommer den nederländska versionen av dessa villkor vara gällande i händelse vid tvekan.

16. Val av lag och forum

16.1 Varje kontrakt och varje tvist mellan ACTRONICS och kunden regleras av nederländsk lag, om inte ACTRONICS explicit väljer landets lag där kunden är baserad, i den mån den inte motstrider europeisk och internationell rätt.

16.2 Tillämpligheten av Wien-försäljningskonvention är explicit utesluten. Detta är i den mån som någon lag eller fördragstext inte utesluter detta val av lag.

16.3 Domstolen i det område där ACTRONICS är baserat har exklusiv domsrätt.