Cirkulär ekonomi

Besparing av grundämnen och motverka uttömning av resurser

Genom en ökad materialkonsumtion i västvärlden, har livslängden på produkter drastiskt sänkts. Tidigare låg det fokus på det konventionella produktionssystemet: producera en produkt av grundämnen, använda och därefter hantera den som avfall (linjär ekonomi). Tillgången på material är inte oändlig, vid en linjär produktionsprocess slösas det mer på grundämnen och energi. Därför går det inte att fortsätta hantera den här modellen. Cirkulär ekonomi däremot, har som mål att producera så lite avfall som möjligt och att återanvända så mycket komponenter möjligt. Vid utveckling av produkter måste man tänka på det, så att delarna kan på ett bra vis brytas ned eller återanvändas.

Stimulera återanvändning av material

Från staten finns det satta regler och riktlinjer för en hållbar miljö såsom återanvändning, avfallsämnen och förorening. 2015 har de EU kommissionen kommit fram till en handlingsplan för övergång till en cirkulär ekonomi med utgångspunkterna; mindre förorening och slöseri. Målet är bland annat att vi i 2030 ska kunna återanvända; 65 procent av hushållsavfallet och 75 procent av förpackningsmaterial. Att kunna återanvända allt material är svårt att realisera men genom att renovera, återanvänds ungefär 80 procent av materialet vilket gör renovering ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi.

Bilindustrin

I bilindustrin finns det en stor marginal att arbeta med. Enligt den senaste undersökning (2015, ERN för Horizon 2020) renoveras endast 1,1 procent av delarna i EU, istället för att välja en nyproducerad del. Slutanvändaren vet inte alltid att en enhet som renoveras, eller blir ”refurbished” som det kallas på konsumentmarknaden, återställs i den mån att kvaliteten blir densamma som original. Rekommendationen för verkstäder och bilföretag är att alltid erbjuda renovering som ett alternativ, på det viset blir slutanvändaren alltid väl informerad om alla möjligheter.

Renovering är det bästa valet för er kunds portmonnä och för miljön!